Algemene voorwaarden

Stand: 01.02.2013

Dit zijn de algemene voorwaarden van susensoftware GmbH, Eygelshovener Straße 11, 52134 Herzogenrath. Het bedrijf wordt vertegenwoordigd door de algemeen directeur, Axel Susen.

Als u vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden die u op onze webpagina's niet kunt vinden, stuur ons dan een e-mail naar . We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder opgave van redenen te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden twee weken voor de inwerkingtreding per e-mail aan de geregistreerde klanten toegestuurd. Als u binnen twee weken na ontvangst van de e-mail geen bezwaar hebt gemaakt, worden de gewijzigde voorwaarden als geaccepteerd beschouwd. We zullen u separaat informeren in de e-mail met daarin de gewijzigde voorwaarden van het belang van deze periode van twee weken. Als u bezwaar hebt tegen de gewijzigde voorwaarden, zullen we de registratie intrekken.

Deugdelijkheid
§ De hier vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen ons en onze klanten, zelfs als ze niet langer worden vermeld in volgende transacties.
§ Elke afwijkende regeling wordt pas van kracht na onze schriftelijke bevestiging.

Contract
§ Een contract komt pas tot stand wanneer een bestelling door ons is bevestigd of wanneer deze door ons is gestart.
§ Al onze aanbiedingen zijn niet bindend.

Prijzen
§ Tenzij anders vermeld, zijn alle vermelde eindprijzen in Euro. Met het verschijnen van nieuwe prijslijsten verliezen alle vorige prijslijsten hun geldigheid.
§ De overeengekomen prijzen zijn ex ons bedrijf zonder installatie, instructie of andere aanvullende diensten. We zijn gereserveerd voor de keuze van verzending. Voor vracht en gratis verzending is een voorafgaande schriftelijke overeenkomst vereist.
§ Tenzij anders overeengekomen, vinden de leveringen plaats tegen ontvangstbewijs.
§ In geval van levering op rekening dient de betaling te geschieden binnen 10 dagen nadat de factuur is uitgegeven, zonder aftrek of korting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betalingen worden geacht te zijn gedaan in commerciële transacties op de dag dat we het bedrag kunnen vervreemden.
§ Als de koper in gebreke blijft bij de betaling, brengen wij vertragingsrente in rekening voor het bedrag van de rente die wij voor leningen moeten betalen, maar ten minste 3% boven de respectieve disconteringsvoet van de Deutsche Bundesbank.
§ Onze vorderingen zijn onmiddellijk opeisbaar zodra de koper in gebreke is ten minste één aansprakelijkheid te hebben vervuld. Een recht van retentie blijft voorbehouden aan de koper als het op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd. Compensatie met andere dan erkende of wettelijk afdwingbare tegenvorderingen is niet-ontvankelijk.

Levering
§ We hebben recht op gedeeltelijke leveringen bij handelstransacties.
§ Als wij in gebreke blijven om redenen waarvoor wij verantwoordelijk zijn en dit niet gebaseerd is op schending van essentiële contractuele verplichtingen, is aansprakelijkheid voor schade in geval van normale nalatigheid uitgesloten.
§ Nadat wij in verzuim zijn, heeft de koper alleen recht op ontslag indien hij na het begin van de vertraging schriftelijk een redelijke bedenktijd heeft gesteld en tegelijkertijd zijn ontslag aankondigt in geval van niet-levering binnen de tijdslimiet.
§ Nadat de koper in gebreke is gebleven of zijn plicht tot medewerking heeft geschonden, zijn wij gerechtigd, onverminderd verdere aanspraken, vergoeding van de geleden schade te eisen, inclusief eventuele bijkomende kosten. Vanaf het moment van weigering van acceptatie gaat het risico van onopzettelijk verlies of verslechtering van het gekochte artikel over op de koper.

Eigendomsvoorbehoud
§ We behouden ons het recht voor op alle door ons geleverde goederen. In commerciële transacties, wordt de eigendom van de gekochte goederen pas over, indien alle betalingen uit de lopende zakelijke relatie met de koper.
§ Zolang de eigendom niet is overgedragen aan de koper, de koper is de belofte, veiligheid cessie of overdracht van de goederen op de ruilhandel verboden. Alleen een doorverkoop in het kader van een goede bedrijfsvoering is toegestaan. Indien de koper verkoopt de goederen, is hij nu al tot de terugbetaling van de aankoopprijs vordering op de koper volledig aan ons. We hebben het recht om alle informatie en documenten die nodig zijn voor het verzamelen te eisen.
§ bij handelstransacties, is de koper verplicht de voorbehouden zaken voor de duur van de reservering tegen vuur, water en (inbraak) diefstal verzekeren. Alle rechten onder deze verzekering zijn aan ons overgedragen. We accepteren deze opdracht.
§ Als vorderingen van de Koper voor handelstransacties opgenomen in een rekening-courant van de wederverkoop van onze gereserveerde goederen, de koper toekent aan ons zijn vordering tot betaling tegen de dan geldende en erkende evenwicht en in het bedrag van onze vordering op de koper.

Garantie
§ In geval van gebreken aan het geleverde, zijn wij gerechtigd, naar eigen goeddunken, de gebreken zelf te herstellen, de goederen terug te nemen of schadevergoeding te bieden. In het geval dat de reparatie of vervanging mislukt, heeft de koper het recht om vermindering of conversie te eisen.
§ De koper moet duidelijke gebreken binnen twee weken en verborgen gebreken binnen 6 maanden na de factuurdatum melden. De validatie- en klachtverplichtingen bij handelstransacties volgens §§ 377 en 378 HGB blijven ongewijzigd. Bij het indienen van een klacht is de koper verplicht ons te beschrijven op welke manier en onder welke omstandigheden deze fout zich voordeed.
§ De toewijzing van garantieclaims aan derden is uitgesloten.
§ Bij commerciële transacties hebben de klachten geen invloed op de vervaldatum van de claim op de inkoopprijs, tenzij ze schriftelijk zijn vastgelegd of erkend door ons.

Software
§ De contractpartner is als enige verantwoordelijk voor de werking van de programma's waarvoor de licentierechten zijn verkregen door susensoftware en alle taken die verband houden met de werking van de programma's.
§ Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor softwarefouten en gevolgschade.

Compensatie
§ Gegevensback-up is de verantwoordelijkheid van de koper. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van gegevens.
§ Bij handelstransacties zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van voorzienbare schade, voor zover deze is veroorzaakt door lichte nalatigheid.
§ Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, werknemers, werknemers, partners, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

Plaats van uitvoering, rechtsmacht en rechtssysteem
§ Bij handelstransacties is Aken de plaats van uitvoering voor levering en betaling en bevoegde rechtbank. We hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de woonplaats of bij een filiaal van de klant.
§ De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing.

Andere overeenkomsten
Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan wordt de geldigheid van de overige voorwaarden niet aangetast. In plaats van de nietige bepalingen, de rechtsgeldige bepalingen die de partijen zouden hebben bereikt in geval van twijfel met kennis van de juridische situatie ten tijde van het sluiten van het contract, rekening houdend met de betekenis en het doel van deze voorwaarden, om het gewenste economische doel te bereiken. Als u hier het antwoord op uw vraag niet kunt vinden, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: .

afdruk

Uitgever van de website

susensoftware GmbH
Eygelshovener Straße 11
D - 52134 Herzogenrath
Germany

telefono: +49 (0)2406 98 96 290
telefono: +49 (0)2406 98 96 296

Web: www.susensoftware.de
E-Mail:

bedrijfsleider: Axel Susen

competencia judicial: Aachen HRB 14127
numero de identificacion a efectos del IVA.: DE 2534 06260
loading