gebruiksvoorwaarden

Toepassingen


 1. Elk gebruik van deze website aangeboden door susensoftware GmbH (hierna te noemen "susensoftware-website") is uitsluitend op basis van deze voorwaarden toegestaan. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen in individuele gevallen worden beheerst door andere voorwaarden, bijvoorbeeld voor de aankoop van producten en / of diensten, aangevuld, gewijzigd of vervangen. Door in te loggen, of, indien een afzonderlijke login niet vereist is, door het gebruik ervan, wordt de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden aanvaard in hun respectievelijke versie.
 2. Als de gebruiker de susensoftware-website gebruikt als of voor een bedrijf, i. in de uitoefening van een commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit, of handelend voor een overheidsbedrijf, § 312e alinea 1 zin 1 nrs. 1 - 3 van het burgerlijk wetboek is niet van toepassing.
 3. In het geval van webaanbiedingen gericht aan bedrijven of openbare instellingen, wordt de gebruiker of onderneming vertegenwoordigd door de gebruiker en moet deze worden gecrediteerd voor hun acties en kennis.


Diensten


 1. susensoftware heeft bepaalde informatie en software, indien aanwezig, samen met documentatie, beschikbaar om te downloaden of downloaden van de susensoftware-website.
 2. susensoftware heeft het recht om op elk moment de werking van de susensoftware-website geheel of gedeeltelijk stop te zetten. Vanwege de aard van internet en computersystemen kan susensoftware de ononderbroken beschikbaarheid van de susensoftware-website niet garanderen.


Registratie, wachtwoord


 1. Sommige pagina's op de susensoftware-website kunnen met een wachtwoord zijn beveiligd. Toegang tot deze pagina's is alleen mogelijk voor geregistreerde gebruikers in het belang van bedrijfsbeveiliging. Er bestaat geen recht op registratie door susensoftware. Susensoftware behoudt zich met name het recht voor om tot nu toe vrij toegankelijke websites te onderwerpen aan een registratieverplichting. susensoftware heeft te allen tijde het recht om de toegangsautorisatie in te trekken door de toegangsgegevens te blokkeren, zonder dat daarvoor redenen nodig zijn, in het bijzonder als de gebruiker
  • heeft het register verkeerd voorgesteld
  • heeft deze voorwaarden of zorgvuldigheidsovertreding bij het omgaan met toegangsgegevens geschonden,
  • heeft de toepasselijke wetgeving overtreden bij het openen of gebruiken van de susensoftware-website of
  • heeft de susensoftware-website niet lang gebruikt.
 2. Als een registratie gepland is, is de gebruiker verplicht om waarheidsgetrouwe informatie voor de registratie te verstrekken en deze susensoftware onmiddellijk (indien verstrekt: online) te communiceren met mogelijke, latere wijzigingen. De gebruiker zorgt ervoor dat hij de e-mails ontvangt die zijn verzonden naar het e-mailadres dat door hem is opgegeven.
 3. Na het voltooien van de registratie, ontvangt de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord (in het volgende ook: "gebruikersgegevens"). Bij eerste toegang zal de gebruiker het wachtwoord van susensoftware wijzigen in een wachtwoord dat alleen aan hem bekend is. Met de gebruikersgegevens kan de gebruiker zijn toestemming voor gegevensverwerking bekijken, wijzigen of indien nodig intrekken of verlengen.
 4. De gebruiker zorgt ervoor dat de gebruikersgegevens niet toegankelijk zijn voor derden en is aansprakelijk voor alle bestellingen en andere activiteiten onder de gebruikersgegevens. Na elk gebruik verlaat u het met een wachtwoord beschermde gebied. Voor zover de gebruiker merkt dat derden misbruik maken van de gebruikersgegevens, is hij verplicht susensoftware onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, zo nodig vooraf via eenvoudige e-mail.
 5. Na ontvangst van de kennisgeving onder sectie 3.4 blokkeert susensoftware de toegang tot het met een wachtwoord beveiligde gebied met deze gebruikersgegevens. De opschorting van de opschorting is alleen mogelijk na afzonderlijk verzoek van de gebruiker met susensoftware of na nieuwe registratie.
 6. De gebruiker kan op elk moment schriftelijk om annulering van zijn registratie vragen, op voorwaarde dat de schrapping de uitvoering van bestaande contractuele relaties niet uitsluit. In dit geval verwijdert susensoftware alle gebruikersgegevens en alle andere opgeslagen persoonlijke gegevens van de gebruiker zodra deze niet langer nodig zijn.


Gebruiksrechten voor informatie, software en documentatie


 1. Het gebruik van de informatie die op de susensoftware site, software en documentatie informatie is onderworpen aan deze voorwaarden of, in het geval van updaten van informatie, software of documentatie die eerder met susensoftware toepasselijke licentievoorwaarden overeengekomen. Afzonderlijk overeengekomen licentievoorwaarden, b.v. Bij het downloaden van software prevaleren deze algemene voorwaarden.
 2. susensoftware biedt de gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de informatie die op de susensoftware site informatie, software en documentatie in de mate gebruiken overeengekomen dan wel, indien er geen overeenkomst met betrekking tot de bepaling en overdracht door susensoftware nagestreefd doel.
 3. Software wordt gratis verstrekt in machineleesbare vorm. Er is geen recht om de broncode vrij te geven. Dit sluit broncodes van open source software, die licentievoorwaarden hebben voorrang bij de overdracht van open source software met deze voorwaarden, de broncode. In dit geval zal susensoftware de broncode voor terugbetaling verstrekken.
 4. De gegevens, software of documentatie kan worden verspreid door de gebruiker op elk gewenst moment aan derden verhuurd of op een andere manier. Tenzij toegestaan ??door de wet dwingend anders kan de gebruiker noch de software of de bijbehorende documentatie te wijzigen, decompileren of reverse engineering noch mag hij geen onderdelen te verwijderen. Gebruiker mag een back-up van de Software maken als een dergelijk exemplaar vereist is om toekomstig gebruik te beveiligen op basis van deze Gebruiksvoorwaarden.
 5. De informatie, software en documentatie worden beschermd door auteursrechtwetten, internationale auteursrechtverdragen en andere intellectuele eigendomsrechten en verdragen. De gebruiker zal deze rechten in acht nemen, in het bijzonder alfanumerieke code, markeringen of copyrightbepalingen te verwijderen noch informatie noch van de software of documentatie of kopieën daarvan.
 6. §§ 69a ev. Copyright Act blijft onverminderd van kracht.


Intellectuele eigendom


 1. Niettegenstaande de specifieke bepalingen van Hoofdstuk 4 van deze Gebruiksvoorwaarden, mogen enige informatie, handelsmerken en andere inhoud van de susensoftware-website niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of anderszins gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van susensoftware.
 2. Naast de gebruiksrechten of andere rechten die hierin uitdrukkelijk worden verleend, krijgt de gebruiker geen verdere rechten, met name de bedrijfsnaam en industriële eigendomsrechten, zoals octrooien, gebruiksmodellen of handelsmerken, en evenmin heeft susensoftware een overeenkomstige plicht om dergelijke rechten te verlenen.
 3. Voor zover de gebruiker ideeën en suggesties op de websites van susensoftware deponeert, mag susensoftware deze gratis gebruiken voor de ontwikkeling, verbetering en distributie van de producten uit zijn portfolio.


Verplichtingen van de gebruiker


 1. De gebruiker mag de susensoftware-website niet gebruiken om:
  • schade toebrengen aan mensen of hun persoonlijke rechten, met name minderjarigen;
  • goede manieren schenden met zijn gebruiksgedrag;
  • inbreuk maken op industriële eigendomsrechten, auteursrechten of andere eigendomsrechten;
  • verzenden van inhoud die virussen bevat, zogenaamde Trojaanse paarden of andere software-beschadigende programmering;
  • hyperlinks of inhoud invoert, opslaat of verzendt waarvoor dit niet is toegestaan, vooral als deze hyperlinks of inhoud de vertrouwelijkheidsverplichtingen schenden of onwettig zijn; of
  • Promoot advertenties of ongevraagde e-mails (ook bekend als "spam") of valse waarschuwingen over virussen, storingen en dergelijke, of moedig deelname aan sweepstakes, piramidespelen, kettingbrieven, piramidesystemen en soortgelijke acties aan.
 2. susensoftware kan de toegang tot de susensoftware-website op elk moment blokkeren, in het bijzonder als de gebruiker zijn taken onder deze voorwaarden schendt.


Hyperlinks


 1. De susensoftware-website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. susensoftware aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites noch neemt susensoftware deze websites en hun inhoud als hun eigen toe, aangezien susensoftware de gelinkte informatie niet controleert en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die daar beschikbaar wordt gesteld. Het gebruik ervan gebeurt op eigen risico van de gebruiker.


Aansprakelijkheid voor juridische en materiële gebreken


 1. Als informatie, software of documentatie kosteloos wordt verstrekt, is de aansprakelijkheid voor materiële en juridische gebreken van de informatie, software en documentatie, met name vanwege hun nauwkeurigheid, foutenvrijheid, vrijheid van intellectuele eigendomsrechten van derden, volledigheid en / of bruikbaarheid - behalve in geval van opzet of boosaardigheid - uitgesloten.
 2. De informatie op de susensoftware-website kan specificaties of algemene beschrijvingen van technische mogelijkheden van producten bevatten die niet altijd beschikbaar zijn in individuele gevallen (bijvoorbeeld als gevolg van productwijzigingen). De gewenste prestatiekenmerken van de producten moeten daarom in het individuele geval bij de aankoop worden overeengekomen.


Andere aansprakelijkheid, virussen


 1. De aansprakelijkheid van susensoftware voor materiële gebreken en eigendomsgebreken wordt beheerst door de bepalingen van sectie 8 van deze gebruiksvoorwaarden. Voor de rest is elke aansprakelijkheid voor susensoftware uitgesloten, tenzij in het kader van de Wet Productaansprakelijkheid, opzet, grove nalatigheid, schending van leven, lichaam of gezondheid, als gevolg van aanname van een garantie, kwaadaardige verzwijgen van een defect of als gevolg van schending van het contract verplicht de aansprakelijkheid. De vergoeding voor schending van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de te voorziene schade die typisch is voor het contract, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
 2. Hoewel susensoftware er altijd naar streeft de susensoftware website virusvrij te houden, garandeert susensoftware geen virusvrijheid. Voor het downloaden van informatie, software en documentatie van de gebruiker zal, voor zijn eigen veiligheid en om virussen op de susensoftware site, passende veiligheidsmaatregelen en virusscanners te voorkomen.
 3. Een verandering in de bewijslast ten nadele van de gebruiker houdt geen verband met de bovenstaande bepalingen in de paragrafen 9.1 en 9.2.


Exportcontroles


 1. De export van bepaalde informatie, software en documentatie kan - b.v. vanwege hun aard of voorgenomen gebruik of eindgebruik - zijn onderworpen aan autorisatie. De gebruiker moet zich strikt houden aan de exportregelgeving die van toepassing is op de informatie, software en documentatie, in het bijzonder de EU of de EU-lidstaten, alsook de VS. susensoftware identificeert informatie, software en documentatie met betrekking tot de vergunningsvereisten volgens de Duitse en Europese exportlijst en de US Commerce Control List.
 2. De gebruiker zal in het bijzonder controleren en ervoor zorgen dat
  • de verstrekte informatie, software en documentatie zijn niet bedoeld voor gebruik in wapens, nucleaire of wapentechnologie;
  • levert geen bedrijven en personen met een VS-Denied Persons List (DPL) aan VS-goederen, -software en -technologie;
  • geen bedrijven en personen die zijn vermeld in de Waarschuwingslijst van de Verenigde Staten, de Amerikaanse entiteitenlijst of de Amerikaanse lijst met speciaal aangewezen landen worden zonder toestemming van producten uit de VS geleverd;
  • niet worden geleverd aan bedrijven en personen die zijn opgenomen in de lijst van speciaal aangewezen terroristen, buitenlandse terroristische organisaties, speciaal aangestelde wereldwijde terroristen of de EU-lijst van terroristen;
  • geen militaire ontvanger wordt geleverd;
  • de vroege waarschuwingen van de bevoegde Duitse autoriteiten worden nageleefd.
  Toegang tot software, documentatie en informatie op de susensoftware website mag alleen worden gemaakt als het voldoet aan de bovengenoemde beoordeling en garantie; anders is susensoftware niet verplicht om te presteren.
 3. Op verzoek biedt susensoftware de gebruiker de relevante contactpunten voor verdere informatie.


Privacy Policy


 1. Het privacybeleid is hier te vinden.


Aanvullende overeenkomsten, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht


 1. Aanvullende overeenkomsten vereisen het schriftelijke formulier.
 2. Jurisdictie is, als de gebruiker een verkoper is in de zin van het Handelswetboek, Aken
 3. De afzonderlijke pagina's van de susensoftware-website worden beheerd en beheerd door susensoftware Aktiengesellschaft en / of haar dochterondernemingen. De pagina's houden rekening met de vereisten van het land waarin de verantwoordelijke onderneming zich bevindt. susensoftware aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het ophalen of downloaden van informatie, software en / of documentatie van de susensoftware website, zelfs op locaties buiten het betreffende land. Als gebruikers de susensoftware-website van buiten het land bezoeken, zijn zij zelf verantwoordelijk voor het naleven van de relevante nationale voorschriften. Toegang tot informatie, software en / of documentatie op de susensoftware website van landen waar dergelijke toegang onwettig is, is niet toegestaan. In dit geval, en als de gebruiker zakelijke relaties wil aangaan met susensoftware, moet de gebruiker contact opnemen met de vertegenwoordigers van susensoftware in dat land.
 4. Het Duitse recht is van toepassing op de uitsluiting van de VN-verkoopwet.

afdruk

Uitgever van de website

susensoftware GmbH
Eygelshovener Straße 11
D - 52134 Herzogenrath
Germany

telefono: +49 (0)2406 98 96 290
telefono: +49 (0)2406 98 96 296

Web: www.susensoftware.de
E-Mail:

bedrijfsleider: Axel Susen

competencia judicial: Aachen HRB 14127
numero de identificacion a efectos del IVA.: DE 2534 06260
loading